Vælg Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

HRGs fortrolighedserklæring

For rejsende hos HRG-kunder, der er skiftet til et controller-til-controller-forhold, se Hogg Robinson Groups fortrolighedserklæring.

OVERSIGT

Hogg Robinson Ltd. og dets datterselskaber (samlet benævnt “HRG“, “vi“, “os“ og “vores“) tager sit databeskyttelsesansvar alvorligt. Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og deler personoplysninger i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, herunder:

 • Hvilke personoplysninger, vi indsamler og hvornår og hvorfor vi bruger dem
 • Sådan deler vi oplysninger inden for HRG og med vores tjenesteudbydere, tilsynsmyndigheder og andre tredjeparter
 • Yderligere information om cookies
 • Overførsel af personoplysninger globalt
 • Sådan beskytter og gemmer vi personoplysninger
 • Dine juridiske rettigheder, der hjælper med at administrere dine personoplysninger
 • Sådan kontakter du os for yderligere support

 

Vi er fast besluttede på at beskytte og respektere dine personoplysninger. Vi vil kun opbevare, behandle og overføre de personlige oplysninger, vi indsamler om dig, og som personligt identificerer dig i overensstemmelse med gældende love, denne privatlivspolitik og de vilkår, som er angivet under det eller de punkter, hvor personoplysninger indsamles (”Indsamlingsvilkår”). Hvis der er uoverensstemmelser mellem Indsamlingsvilkårene og denne fortrolighedserklæring, har Indsamlingsvilkårene forrang.

Den HRG-enhed, der er ansvarlig for dine personoplysninger, udgør det medlem af HRG, der oprindeligt indsamler oplysninger fra eller om dig. Dette kan yderligere forklares i separate fortrolighedserklæringer, der stilles til rådighed, når dine personoplysninger oprindeligt indsamles af denne HRG-enhed, for eksempel hvis du eller den virksomhed, du arbejder for, hyrer os for at benytte sig af vores tjenester.

Du kan finde yderligere oplysninger om HRG, herunder geografiske placeringer, på www.hrgworldwide.com eller ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet ”Kontakt os”.

Fortrolighedserklæring – Data, der indsamles og behandles via vores websted(er) Denne fortrolighedserklæring gælder i forhold til data, som vi indsamler og behandler via den eller de websteder, de vises på. Det gælder dog ikke for dataindsamling og -behandling i forbindelse med de rejsetjenester, som HRG leverer til dig eller den virksomhed, du arbejder for, hvor HRGs rettigheder og ansvarsområder er angivet i kontrakten/kontrakterne, der er indgået med henblik på levering af disse tjenester og/eller fortrolighedserklæringer, der leveres separat.

Hvis du er rejsende hos en HRG-kunde, der er skiftet til et controller-to-controller-forhold og ønsker at vide mere om dataindsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med de rejsetjenester, som HRG leverer til dig eller den virksomhed, du arbejder for, se Hogg Robinson Groups fortrolighedserklæring nedenfor.

Du kan finde eksterne links til tredjepartswebsteder på vores hjemmeside. Denne fortrolighedserklæring gælder ikke for din brug af et tredjepartswebsted.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvornår og hvorfor bruger vi dem

Hvornår indsamler vi oplysninger

Denne privatlivspolitik beskriver hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig, hvis du:

 • Besøger et af vores websteder (herunder vores Investor Relations-websted),
 • Kontakter os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet ”Kontakt os” eller udfylder eventuelle forespørgsler eller andre formularer på

Hvilke oplysninger indsamler vi

Vi kan indsamle forskellige typer personoplysninger om dig, herunder:

 • Oplysninger, du angiver, når du benytter ”Kontakt os”-funktionen eller udfylder en eventuel forespørgsel eller andre formularer på webstedet (f.eks. dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer)
 • Hvis du kontakter os, kan vi føre en oversigt over vores

Du skal altid angive nøjagtige personligoplysninger, og du accepterer at opdatere dem efter behov på nedenfor angivne måde. Du accepterer også, at i mangel af opdateringer, kan vi antage, at de personoplysninger, du har angivet, er korrekte.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi bruger de personoplysninger, du giver os, til at kontakte dig og give dig de oplysninger eller tjenester, du har anmodet om, samt til at behandle eventuelle spørgsmål, der opstår som følge af denne kontakt. Vi kan også gøre brug af dine personoplysninger til at give en medarbejder i Hogg Robinson-koncernen og/eller HRG-partnernetværket mulighed for at kontakte dig og give dig de oplysninger eller tjenester, du har anmodet om, og behandle eventuelle spørgsmål, der opstår som følge af denne kontakt.

Retsgrundlaget for brug af dine personoplysninger

Vi indsamler, bruger og deler kun dine personoplysninger, hvis vi mener, at vi har et passende retsgrundlag til at gøre dette. Dette kan skyldes:

 • vores brug af dine personoplysninger er i vores legitime interesse som en kommerciel organisation (for eksempel til at kunne kommunikere med dig, hvis der anmodes derom i forbindelse med vores tjenester og til at forbedre vores websteder og tjenester) – i disse tilfælde vil vi altid holde øje med dine oplysninger på en måde, der stemmer overens med og respekterer dine personlige rettigheder og du har ret til at modsætte dig behandling som forklaret i afsnittet De juridiske rettigheder, der er tilgængelige for at hjælpe med at administrere dine personoplysningers nedenfor og/eller
 • vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en relevant juridisk eller lovmæssig forpligtelse, som vi har, for eksempel til at fremlægge oplysninger, der kræves fremlagt af skattemyndigheder, retshåndhævende myndigheder og/eller vores

Hvis du vil vide mere om det retsgrundlag, hvorpå vi behandler personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet ”Kontakt os”.

Sådan deler vi dine oplysninger

Vi deler dine oplysninger på den måde og med de formål, der er beskrevet nedenfor:

 • blandt medlemmer af Hogg Robinson-koncernen af virksomheder og/eller HRG-partnernetværket med de formål, der er angivet i ovenstående afsnit, og ellers som nødvendigt for at kunne levere vores tjenester til dig eller administrere vores forretning,
 • med tredjeparter, der administrerer vores forretning og leverer tjenester. Disse tredjeparter omfatter datalagringsleverandører, der benyttes i forbindelse med driften af webstedet og/eller

 

tilvejebringelse af de tjenester, der ydes gennem disse tredjeparter (disse udbydere har ikke direkte adgang til personoplysningerne, medmindre andet er angivet på webstedet),

 • hvis vi er forpligtet til at gøre det med vores tilsynsmyndighed for at overholde alle gældende love, bestemmelser og regler samt anmodninger fra retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og andre statslige organer,
 • hvis en fremtidig køber af nogle eller alle vores aktiver eller, hvis det er relevant, aktiverne i en del af eller hele Hogg Robinson-koncernen og
 • i det usandsynlige tilfælde, at vi i god tro mener, at vi skal gøre det for at beskytte vores rettigheder/ejendom eller vores kunders og/eller deres medarbejderes rettigheder/ejendom.

Sådan beskytter og gemmer vi dine oplysninger

Sikkerhed

Vi har truffet og indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, politikker og procedurer, der tager sigte på at reducere risikoen for utilsigtet ødelæggelse eller tab eller uautoriseret offentliggørelse eller adgang til sådanne oplysninger, der svarer til typen af de pågældende oplysninger. De foranstaltninger, vi træffer, omfatter at pålægge vores medarbejdere og tjenesteudbydere fortrolighedskrav, ødelægge eller permanent anonymisere personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige med henblik på at opfylde de formål, hvormed de oprindeligt indsamlet, samt indføre passende netværks- og systemsikringsforanstaltninger.

Lagring af dine oplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger så længe som det er rimeligt nødvendigt for at kunne opfylde de formål, hvormed de blev indsamlet, som forklaret i denne meddelelse. Under visse omstændigheder kan vi gemme dine personoplysninger i længere tid, f.eks. hvis vi er forpligtet dertil i overensstemmelse med lovmæssige, skattemæssige og regnskabsmæssige krav.

Under særlige omstændigheder kan vi gemme dine personoplysninger i længere perioder, så vi har en præcis optegnelse over din kontaktmed os i tilfælde af klager eller udfordringer, eller hvis vi med rimelighed mener, at der er udsigt til tvister vedrørende dine personoplysninger eller forretningsaftaler med os.

Brug af cookies

Oplysninger om brugen af cookies på dette websted er angivet i webstedets Politik om cookies.

Internationale overførsler

HRG driver virksomhed globalt. Derfor kan dine personoplysninger blive overført til og opbevaret i lande uden for EU, herunder USA, der er underlagt andre standarder for databeskyttelse. HRG vil tage passende skridt til at sikre, at overførsler af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og at personoplysninger sikres omhyggeligt for at beskytte dine personlige rettigheder og interesser. Overførsler er begrænset til lande, der anerkendes som havende tilstrækkelige juridiske beskyttelsesniveauer eller hvor vi finder en eventuel alternativ ordning fyldestgørende med henblik på beskyttelse af dine personlige rettigheder. I dette øjemed, hvis vi modtager anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder eller tilsynsmyndigheder, gennemgår vi disse anmodninger omhyggeligt, inden personoplysninger videregives.

Du har ret til at kontakte os for at få yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har indført (herunder en kopi af relevante kontraktlige forpligtelser) for at sikre en passende beskyttelse af dine personoplysninger, når de overføres som nævnt ovenfor.

Dine rettigheder

Med forbehold af visse undtagelser, og i nogle tilfælde afhængigt af den behandlingsaktivitet, vi forpligter os til at udføre, har du visse rettigheder i forhold til dine personoplysninger.

 

Vi kan bede dig om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og af sikkerhedsmæssige årsager, inden de personoplysninger, du har anmodet om, videregives til dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr, hvis loven tillader det, for eksempel, hvis din anmodning er åbenbart ubegrundet eller uforholdsmæssig.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet ”Kontakt os”. Med forbehold af juridiske og andre tilladte overvejelser vil vi gøre os enhver rimelig bestræbelse for at imødekomme din anmodning omgående eller informere dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne imødekomme din anmodning.

Vi kan ikke altid fuldt ud imødekomme din anmodning, for eksempel, hvis det ville påvirke vores fortrolighedsforpligtelser over for andre, eller hvis vi har retskrav på at behandle anmodningen på en anden måde.

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Du har ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger, som vi opbevarer, og du har ret til at blive informeret om (a) kilden til dine personoplysninger, (b) formål, retsgrundlag og behandlingsmetoder (c) den registeransvarliges identitet og (d) enheder eller kategorier af enheder til hvem dine personoplysninger kan overføres.

Retten til at rette eller slette personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi retter unøjagtige personoplysninger. Vi kan eventuel kontrollere nøjagtigheden af de pågældende personoplysninger, før de rettes.

Du kan også anmode om, at vi sletter dine personoplysninger under begrænsede omstændigheder, hvis:

 • de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvormed de oprindeligt blev indsamlet eller
 • du har trukket dit samtykke tilbage (i tilfælde, hvor databehandling var baseret på samtykke) eller
 • efter det er lykkedes dig at gøre indsigelse (se ”Retten til at modsætte sig behandling af sine personoplysninger” nedenfor) eller
 • de er blevet behandlet ulovligt eller
 • for at opfylde en juridisk forpligtelse, som HRG er

Vi er ikke forpligtet til at imødekomme din anmodning om at slette personoplysninger, hvis behandlingen af dine personoplysninger anses for at være nødvendig:

 • til opfyldelse af en juridisk forpligtelse eller
 • for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller

 

Retten til at begrænse behandlingen af sine personoplysninger

Du kan anmode os om at begrænse dine personoplysninger, men kun i tilfælde, hvor:

 • personoplysningers nøjagtighed anfægtes, så vi kan kontrollere deres nøjagtighed eller
 • behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker at personoplysningerne skal slettes eller
 • de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvormed de oprindeligt blev indsamlet, men vi har stadig brug for dem til at kunne fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende eller
 • du har udnyttet retten til at gøre indsigelse, og undersøgelsen af tvingende hensyn er iværksat.

Vi kan fortsætte med at bruge dine personoplysninger efter vi har modtaget en anmodning om begrænsning, hvis:

 

 • vi har indhentet dit samtykke eller
 • for at fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende eller
 • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger

Du kan gøre indsigelse mod enhver behandling af dine personoplysninger, som har vores legitime interesser som retsgrundlag, hvis du mener, at dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder opvejer vores legitime interesser.

Hvis du gør indsigelse, har vi mulighed for at vise, at vi har overbevisende legitime interesser, som opvejer dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Retten til at få en kopi af de databeskyttelsesprincipper og -garantier, som anvendes ved overførsler uden for din jurisdiktion

Du kan anmode om at få en kopi af eller henvisning til de databeskyttelsesprincipper og -garantier, i henhold til hvilke dine personoplysninger overføres uden for EU.

Vi kan redigere dataoverførselsaftaler for at beskytte kommercielle vilkår.

Retten til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du har bekymringer i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi beder om, at du forsøger at løse eventuelle problemer direkte med os først, selvom du har ret til at kontakte din tilsynsmyndighed til enhver tid.

Ændringer

Vi kan ændre denne fortrolighedserklæring fra tid til anden, i takt med at vores forretning eller eventuelle lovkrav ændrer sig. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne fortrolighedserklæring, vil vi offentliggøre en meddelelse på vores websted, før ændringerne træder i kraft, og, om nødvendigt, sende en direkte meddelelse til dig om ændringen.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om eller klager over HRG og databeskyttelse, eller spørgsmål om udøvelse af dine rettigheder, bedes du kontakte den databeskyttelsesansvarlig på GBTPrivacy@amexgbt.com eller på:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU United Kingdom

I de fleste tilfælde vil vi bede om, at du indgiver en skriftlig klage. Vi behandler efterfølgende din klage og sender dig normalt et skriftligt svar inden for 30 dage efter modtagelsen. Hvis vi ikke svarer dig, eller hvis du er utilfreds med det svar, du modtager fra os, har du ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed.

Hogg Robinson Groups fortrolighedserklæring

Hogg Robinson Group (HRG) har udarbejdet denne fortrolighedserklæring for at beskrive, hvordan vi kan indsamle, bruge, dele og på anden måde behandle dine personoplysninger som medarbejder hos en af vores erhvervskunder eller andre enkeltpersoner, som vi tilbyder vores tjenester – rejser, møder og begivenheder

 

samt relaterede produkter og tjenester – via vores websteder, mobilapplikationer, kommunikationskanaler eller andre online- og offline-midler, i et controller-til-controller-forhold.

Hvis du er rejsende hos en HRG-kunde, for hvilken HRG fungerer som dataprocessor, regulerer din arbejdsgivers fortrolighedserklæring, hvordan dine personoplysninger bliver indsamlet og anvendt, undtagen i forhold til personoplysninger, som vi indsamler og behandler via vores websteder (se ovenfor for yderligere oplysninger) .

For oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med data, som vi indsamler og behandler via vores websted, se Fortrolighedserklæring – Data, der indsamles og behandles via vores websted(er) ovenfor.

HRG er 100 % ejet af American Express Global Business Travel (GBT). Hvis vi deler dine personoplysninger inden for GBT i overensstemmelse med denne Fortrolighedserklæring, vil GBT behandle dem i overensstemmelse med GBTs fortrolighedserklæring.

 

 

Oversigt over hovedpunkter

 

Hvilke

oplysninger indsamler vi

Vi indsamler oplysninger om dig i forbindelse med din registrering, brug, køb af eller forespørgsler om vores tjenester.
 

Sådan bruger vi dine oplysninger:

Vi bruger dine oplysninger til at levere vores tjenester, behandle betalinger, drive vores websteder og applikationer, markedsføre produkter og tjenester, skabe forretningsindsigt og overholde loven.
 

 

Sådan deler vi dine oplysninger:

Vi har indgået en kontrakt med din arbejdsgiver eller rejsesponsor, som er vores erhvervskunde, og vi deler dine personoplysninger med dem, samt med vores partnere, rejseleverandører og leverandører til at bestille rejsearrangementer og levere vores tjenester. Vi sælger eller deler ikke oplysningerne med tredjeparter, så de selvstændigt kan markedsføre deres egne produkter eller tjenester direkte over for dig.
Markedsføring og dine valg: Vi bruger dine personoplysninger til at markedsføre over for dig og respekterer dine valg om, hvordan vi formidler markedsføring til dig.
 

Internationale overførsler:

Vi overfører dine personoplysninger uden for dit hjemland som tilladt i henhold til loven. Uanset hvortil dine personoplysninger overføres, beskyttes dine personoplysninger i overensstemmelse med vores databeskyttelsesprincipper.
 

Dine rettigheder:

Du har ret til at blive informeret om, hvorvidt vi behandler dine oplysninger og til at få adgang til, rette, slette eller modsætte dig, på egen anmodning og helt gebyrfrit, vores brug af dine personoplysninger i det omfang, loven kræver det.
 

Ændringer:

Vi vil underrette dig om væsentlige ændringer af denne fortrolighedserklæring ved at offentliggøre dem på vores websted, inden de træder i kraft og, hvis det er relevant, kommunikere direkte med dig om ændringen.
Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på GBTPrivacy@amexgbt.com eller på:

Global Privacy Team

 

Kontakt os: American Express Global Business Travel

5 Churchill Place Canary Wharf London E14 5HU

United Kingdom

 

Hvilke oplysninger indsamler vi

Kontooplysninger – Hvis du kontakter os, tilmelder dig hos os eller modtager tjenester fra os, indsamler vi oplysninger om dig. Du kan give os oplysningerne, eller din arbejdsgiver eller rejsesponsor kan sende dem til os. Oplysningerne kan omfatte dit navn, din e-mailadresse, dine telefonnumre, din arbejdsgiver og dine fysiske adresser. Vi kan også anmode om rejsendes pasnummer, køn og fødselsdato. Hvis vi bestiller rejser til dine rejseledsagere, kan vi indsamle lignende oplysninger om dem. Kontooplysninger bliver gemt i din rejseprofil, som er der, hvor vi opbevarer oplysninger, der er nødvendige for at kunne bestille dine rejser og yde dig vores tjenester. Du kan vælge at give flere oplysninger i din rejseprofil, herunder bonuspoint- legitimationsoplysninger, offentlige identifikatorer og kontaktoplysninger i nødsituationer.

Rejseoplysninger – Hvis du bestiller en rejse hos os, samler vi oplysningerne om din rejse (f.eks. ankomst- og afrejsested, flyselskab, hotel og biludlejning) samt andre oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre dine bookinger. Vi kan også indsamle særlige kategorier af oplysninger for at kunne imødegå anmodninger om tjenester såsom adgang, måltidspræferencer eller andre anmodede tjenester.

Betalingsoplysninger – For at betale for bookinger og andre transaktioner, der leveres gennem vores tjenester, indsamler vi betalingskortoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle betalinger.

Præcis placering – Udover de brede lokaliseringsoplysninger, vi modtager via rejseplaner eller IP-adresser, kan vi under visse omstændigheder indsamle din præcise placering. Vi kan eventuelt modtage din præcise placering via vores mobile applikationer, med dit samtykke. Hvis din arbejdsgiver også har indgået aftale med os om nødsituationstjenester, kan vi desuden indsamle placeringen af dine seneste American Express- virksomhedskorttransaktioner via American Express og dele det med din arbejdsgiver i nødsituationer (f.eks. ved naturkatastrofer) i overensstemmelse med deres aftale med American Express.

Europæisk lov og beskyttelse af dine personoplysninger

Få yderligere oplysninger om dine rettigheder i henhold til EU-lovgivningen

Få yderligere oplysninger om vores begrundelser for behandling af personoplysninger Få yderligere oplysninger om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger

Sådan bruger vi dine oplysninger

Levering af vores produkter og tjenester til dig – Vi bruger dine personoplysninger til at bestille din rejse, arrangere møder og arrangementer, udarbejde rejseplaner og fakturaer, kommunikere med dig om vores produkter og tjenester, levere kundeservice, administrere din konto og til at yde dig og din arbejdsgiver nødtjenester.

Levering af vores produkter og tjenester til virksomhedskunder – Vi bruger dine personoplysninger til at levere tjenester inden for rejser, planlægning af møder og arrangementer, rådgivning, forretningsindsigt og andre relaterede tjenester til din arbejdsgiver eller rejsesponsor, samt til at overholde vores aftaler med dem, til at kommunikere om vores produkter og tjenester og til at hjælpe dem med at sikre overholdelse af deres politikker.

 

Betalingsbehandling – Vi bruger dine personoplysninger til at gennemføre transaktioner og give dig tilsvarende kundeservice.

Administration af websteder og mobilapplikationer – Vi bruger enhedsdata til at overvåge og forbedre ydeevnen og indholdet af vores tjenester, levere opdateringer, analysere trends og brug i forbindelse med vores tjenester og til at måle, om vores annoncer og tilbud er effektive.

Administration og forbedring af vores forretning – Vi bruger dine personoplysninger til at overholde vores virksomhedspolitikker og procedurer, i regnskabsmæssigt og økonomisk øjemed, til at opspore eller forebygge svindel eller kriminel aktivitet, til at levere, analysere og forbedre vores forretning og tjenester og ellers som påkrævet ved lov.

Marketing og dine valg

Vi kan bruge personoplysninger til at informere dig om vores produkter og tjenester eller relaterede virksomheders produkter og tjenester (såsom restauranter, forbrugsvarer, turguider og underholdning), til at hjælpe os med at fastslå, om du kunne være interesseret i nye produkter eller tjenester og til at præsentere dig for annonceindhold, der er tilpasset dine interesser, din placering eller din rejseplan (med dit samtykke eller som tilladt ved lov). For at træffe valg om, hvordan vi kan markedsføre vores produkter og tjenester over for dig, kan du angive dine foretrukne indstillinger i din rejseprofil. Hvis du ikke længere ønsker at modtage marketingmeddelelser, kan du også følge instruktionerne i vores kommunikation til dig.

Vi sender også dig meddelelser, der er væsentlige for vores tjenester. Vi kommunikerer for eksempel med dig om din rejse, for at administrere din konto, for at imødekomme dine anmodninger eller på anden måde som påkrævet ved lov. Nogle af disse servicemeddelelser indeholder oplysninger, der præsenteres for dig som en del af vores serviceforhold til din arbejdsgiver eller rejsesponsor (dette omfatter for eksempel meddelelser, der hjælper dig med at overholde deres rejsepolitik). Hvis du afmelder markedsføringsmeddelelser, vil du fortsat modtage servicemeddelelser.

Sådan deler vi dine oplysninger

Din arbejdsgiver eller rejsesponsor – Vores tjenester leveres til dig i henhold til vores serviceaftaler med din arbejdsgiver eller rejsesponsor. Vi deler dine oplysninger med dem for at give dem mulighed for at opfylde deres behov for forretningsrejser, opfylde deres pligt til at sørge for deres medarbejdere samt sikre overholdelsen af deres politikker. På anmodning af din arbejdsgiver eller rejsesponsor kan vi også dele oplysninger med deres leverandører.

Inden for American Express, GBT og HRG-koncernen – Vi deler oplysninger med American Express Company og dets datterselskaber, så vi og de kan levere, analysere og forbedre de kreditkort-, rejseprodukter og rejsetjenester, der leveres til din arbejdsgiver eller rejsesponsor. Vi deler også oplysninger inden for den samlede GBT- og HRG-koncern med henblik på at levere og forbedre de rejseprodukter og -tjenester, som GBT og HRG tilbyder. Deling af oplysninger med American Express, GBT og inden for HRG sker i overensstemmelse med loven og er underlagt passende kontraktmæssige beskyttelsesprincipper.

Inden for vores rejsepartnernetværk – Hvis din rejser tager dig til lande, der betjenes af et af vores lokale rejsebureauer, kan rejsebureauet have adgang til dine kontooplysninger, rejseoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde dig de rejsetjenester, du eller din arbejdsgiver eller rejsesponsor kan anmode om.

Rejseleverandører og andre rejsetjenesteudbydere – Vi deler oplysninger med rejseleverandører (for eksempel flyselskaber og hoteller) og rejsetjenesteleverandører (f.eks. billetdistributionssystemer og rejseprogramudbydere) og sælgerne af begge dele, hvis det er nødvendigt for at kunne bestille din rejse og yde dig og din arbejdsgiver rejserelaterede tjenester. Vi sælger ikke oplysninger til tredjeparter, så de selvstændigt kan markedsføre deres egne produkter eller tjenester direkte over for dig.

 

Leverandører – Vi deler oplysninger med leverandører, der leverer tjenester på vores vegne, såsom vores netværk af lokale rejsebureauer, møde- og eventplanlæggere, visa- og pasudbydere, mobilapplikations- og softwareudviklere, samt leverandører, der yder it-support, data hosting, markedsføring og kommunikationstjenester samt inddrivning. Disse leverandører har kun adgang til oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere deres tjenester som beskrevet i vores kontrakter med dem.

Forretningsindsigt – Vi, der arbejder med GBT, kombinerer data fra mange mennesker for at udarbejde aggregerede statistikker, der ikke identificerer dig personligt. Vi bruger disse data til at forstå forretningstendenser og -indsigt, og vi kan dele dem med tredjeparter.

Virksomhedsoverførsler – Hvis vi forhandler eller gennemfører en transaktion, der involverer hele eller en del af virksomheden (såsom omstrukturering, fusion, salg eller overtagelse), kan vi muligvis videregive oplysninger til tredjeparter, der er involveret i transaktionen, i det omfang, loven tillader det.

I det omfang, loven kræver eller tillader det – Vi kan videregive oplysninger til tilsynsmyndigheder, domstole og offentlige myndigheder, hvis vi mener at, det er tilladt eller påkrævet ved lov, i henhold til reguleringer eller en retlig proces eller for at forsvare HRGs interesser, rettigheder eller ejendom eller andre.

Vi kan også dele personoplysninger med andre parter efter din anvisning dig eller underlagt dit samtykke.

Sådan beskytter og opbevarer vi dine oplysninger

Vi har indført rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang og brug. Vi bevarer kun dine oplysninger så længe det er nødvendigt med det formål at levere vores tjenester og til legitime forretningsformål, medmindre vi er forpligtet ved lov eller i henhold til retssager og tilsynsmæssige undersøgelser til at opbevare dem i længere tid.

Internationale overførsler

Vi kan overføre dine oplysninger til jurisdiktioner uden for dit hjemland efter behov med de heri beskrevne formål, herunder til lande, der muligvis ikke yder det samme niveau af databeskyttelse som dit hjemland. Modtagerne af dine oplysninger er sandsynligvis placeret i lande, hvor HRG og dets partnere er placeret, og i alle jurisdiktioner, hvor du kan rejse hen. For at beskytte sådanne oplysninger sker overførsler som tilladt i henhold til gældende lov, herunder, om nødvendigt, underlagt passende kontraktmæssige bestemmelser.

Uanset hvor vi behandler dine oplysninger beskytter vi dem på den måde, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring og i overensstemmelse med gældende lovgivning og vores databeskyttelsesprincipper.

Dine rettigheder

Hvis du har oprettet en online-konto hos os og gerne vil opdatere de oplysninger, du har givet os, kan du få adgang til din konto for at se og foretage ændringer eller rettelser i dine oplysninger. Du har også ret til at blive informeret om, hvorvidt vi behandler dine oplysninger og til at få adgang til, overføre, rette, slette eller modsætte dig, på din anmodning og helt gebyrfrit, vores brug af dine oplysninger. Bemærk venligst, at vi muligvis behøver visse oplysninger i vores optegnelser, for at kunne gennemføre alle transaktioner, du påbegyndte før din anmodning, eller med andre formål som tilladt i henhold til loven.

Ændringer

Vi kan ændre denne fortrolighedserklæring fra tid til anden, i takt med at vores forretning eller eventuelle lovkrav ændrer sig. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne fortrolighedserklæring, vil vi offentliggøre en meddelelse på vores websted, før ændringerne træder i kraft, og, om nødvendigt, sende en direkte meddelelse til dig om ændringen.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om eller klager over HRG og databeskyttelse, eller spørgsmål om udøvelse af dine rettigheder, bedes du kontakte den databeskyttelsesansvarlig på GBTPrivacy@amexgbt.com eller på:

 

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU Storbritannien

I de fleste tilfælde vil vi bede om, at du indgiver en skriftlig klage. Vi behandler efterfølgende din klage og sender dig normalt et skriftligt svar inden for 30 dage efter modtagelsen. Hvis vi ikke svarer dig, eller hvis du er utilfreds med det svar, du modtager fra os, har du ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed.