Vælg Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Privacy Policy

Hogg Robinson

Privatlivspolitik

OVERSIGT

HRG Denmark, filial af Hogg Robinson Nordic AB Stamholmen 153,3 2650 Hvidovre (herefter benævnt “HRG“, “vi“, “os” og “vores“) tager sit ansvar for databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred alvorligt. Denne privatlivsmeddelelse forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og deler personoplysninger i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, herunder:

 • Hvilke personoplysninger vi indsamler, samt hvornår og hvorfor vi bruger dem
 • Hvordan vi deler oplysninger inden for HRG samt med vores serviceleverandører, tilsynsmyndigheder og andre tredjeparter
 • Nærmere oplysninger om cookies
 • Global overførsel af personoplysninger
 • Hvordan vi beskytter og opbevarer personoplysninger
 • Juridiske rettigheder i forbindelse med administration af dit privatliv
 • Hvordan du kan kontakte os for at få mere hjælp

Vi er dybt engagerede i at beskytte og respektere dit privatliv.  Vi opbevarer, behandler og overfører kun de personoplysninger, vi indsamler om dig, og som identificerer dig personligt, i overensstemmelse med gældende lovgivning, denne privatlivspolitik samt de betingelser, som er anført de steder, hvor der indsamles personoplysninger (“indsamlingsbetingelser“).  Hvis der er uoverensstemmelse mellem indsamlingsbetingelserne og denne privatlivspolitik, har indsamlingsbetingelserne forrang.

Denne privatlivspolitik gælder i forhold til oplysninger, som vi indsamler og behandler gennem de websteder, den vises på.  Den gælder ikke for dataindsamling og -behandling i forbindelse med rejsetjenester, som HRG leverer til dig eller den virksomhed, du arbejder for, hvor HRG’s rettigheder og pligter er anført i de kontrakter, der indgås vedrørende levering af disse tjenester, og/eller privatlivsmeddelelser, som gives separat.

Du kan læse mere om HRG, herunder geografiske placeringer, på www.hrgworldwide.com eller ved at kontakte os via kanalerne, der angives i afsnittet “Kontakt os”.

Ændringer i vores privatlivspolitik

Vi kan til enhver tid ændre denne privatlivspolitik, således at den er ajour med juridiske krav og den måde, vi driver vores virksomhed på. Vi lægger den opdaterede privatlivspolitik ud på webstedet, så du altid er bekendt med, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi anvender dem, og under hvilke omstændigheder vi videregiver dem. Du bedes derfor jævnligt tjekke disse sider for den seneste version af denne meddelelse.

Du kan finde eksterne links til tredjepartswebsteder på vores websted. Denne privatlivsmeddelelse gælder ikke for din brug af tredjepartswebsteder.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER, SAMT HVORNÅR OG HVORFOR VI BRUGER DEM

Hvornår vi indsamler oplysninger

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvis du:

 • bruger vores websted
 • kontakter os via kanalerne, der angives i afsnittet “Kontakt os” eller udfylder en forespørgselsformular eller andre formularer på webstedet.

Personoplysninger, vi indsamler og bruger, hvis du benytter vores websteder eller onlinetjenester

Vi kan indsamle forskellige typer personoplysninger om dig, herunder:

 • Oplysninger, du opgiver, når du benytter “Kontakt os”-funktionen eller udfylder en forespørgselsformular eller andre formularer på webstedet (f.eks. dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer)
 • Hvis du kontakter os, kan vi registrere korrespondancen.

Du skal altid opgive korrekte personoplysninger, og du accepterer at opdatere dem, hvis det er nødvendigt, på den måde, som er anført nedenfor.  Du accepterer også, at vi, såfremt der ikke sker nogen opdatering, kan antage, at de personoplysninger, du har opgivet, er korrekte.

Sådan anvender vi dine personoplysninger

Vi anvender de personoplysninger, du giver os, til at kontakte dig og give dig oplysninger eller levere tjenester, som du har bedt om, samt håndtere spørgsmål, der måtte opstå som følge af denne kontakt, og/eller til at sætte virksomhederne i Hogg Robinson Group og/eller HRG-partnernetværket i stand til at kontakte dig og give dig oplysninger eller levere tjenester, du har bedt om, samt håndtere eventuelle spørgsmål, der måtte opstå som følge af den pågældende kontakt.

Retsgrundlaget for at anvende dine personoplysninger

Vi indsamler, anvender og deler kun dine personoplysninger, når vi er sikre på, at vi har et passende retsgrundlag herfor. Det kan være, fordi:

 • det er i vores legitime interesse som erhvervsorganisation at anvende dine personoplysninger (f.eks. for at kommunikere med dig, når du har bedt om det i forhold til vores tjenester, og foretage forbedringer af vores websteder og tjenester) – i disse tilfælde passer vi altid på dine oplysninger på en måde, som er afpasset til og respekterer din ret til privatlivets fred, og du har ret til indsigelse mod behandling som forklaret i afsnittet “Juridiske rettigheder i forbindelse med administration af dit privatliv” nedenfor, og/eller
 • det er nødvendigt at anvende dine personoplysninger for at overholde en relevant juridisk eller regulatorisk forpligtelse, vi har, f.eks. for at levere dokumentation, som kræves af skattemyndighederne, af de retshåndhævende myndigheder og/eller vores reguleringsorganer.

Hvis du vil vide mere om det retsgrundlag, vi har for at behandle personoplysninger, bedes du kontakte os via kanalerne, der angives i afsnittet “Kontakt os”.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER INDEN FOR HRG OG TIL TREDJEPARTER

Vi deler dine oplysninger på den måde og med de formål, som er beskrevet nedenfor:

 

 • inden for virksomhederne i Hogg Robinson Group og/eller HRG-partnernetværket med henblik på de formål, som er anført i ovenstående afsnit, og ellers som nødvendigt for at levere vores tjenester til dig eller drive vores virksomhed
 • med tredjeparter, som administrerer vores virksomhed og leverer tjenester. Disse omfatter leverandører af datalagring, som anvendes ved driften af webstedet og/eller levering af de tjenester, der leveres igennem det (disse leverandører har ikke direkte adgang til personoplysningerne, medmindre andet er angivet på webstedet)
 • når vi er forpligtet til det, med vores regulerende myndigheder, for at overholde alle gældende love, forordninger og bestemmelser, og efter anmodning fra retshåndhævende, regulatoriske og andre offentlige myndigheder
 • en fremtidig køber af nogle af eller alle vores aktiver, eller, når det er relevant, aktiverne i hele eller en del af virksomhederne i Hogg Robinson Group
 • hvis det usandsynlige skulle ske, at vi i god tro er forpligtet til det, for at beskytte vores rettigheder/ejendom, vores kunders rettigheder/ejendom og/eller deres medarbejdere.

 

 

 

DIREKTE MARKEDSFØRING OG ANVENDELSE AF COOKIES

Direkte markedsføring

Gennem dette websted giver vi dig en enkel måde, hvorpå du kan vælge, om du ønsker at modtage HRG-markedsføringsmateriale, som vi mener er relevant og af interesse for dig, pr. e-mail.

HRG begrænser direkte markedsføringsaktiviteter til et rimeligt og afpasset niveau.  Vi garanterer, at du til hver en tid har kontrol over dine præferencer. I alle e-mails med markedsføringskommunikation vil der også være mulighed for framelde dig med nogle få simple trin.  Du kan også kontakte os via kanalerne, der angives i afsnittet “Kontakt os”, og på den måde framelde dig alle former for markedsføring.

Cookies

Oplysninger om anvendelse af cookies på dette websted er anført i webstedets cookiepolitik

GLOBAL OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

HRG driver virksomhed på globalt plan. Dine personoplysninger kan derfor blive overført til og opbevaret i lande uden for EU, herunder USA, hvor der gælder andre standarder for databeskyttelse. HRG tager de fornødne skridt til at sikre, at overførsler af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og stramt styret for at beskytte dine privatlivsrettigheder, og overførslerne er begrænset til lande, der er anerkendt som lande, som har en tilstrækkelig grad af juridisk beskyttelse, eller hvor vi kan være sikre på, at der er alternative foranstaltninger til at beskytte dine privatlivsrettigheder. Når vi modtager anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende eller regulerende myndigheder, vurderer vi grundigt disse anmodninger, før vi videregiver personoplysninger.

Du har ret til at kontakte os for at få yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har implementeret (herunder en kopi af relevante kontraktlige forpligtelser) for at sikre, at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet, når de overføres som beskrevet ovenfor.

SÅDAN BESKYTTER OG OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Sikkerhed

Vi har implementeret og vedligeholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, politikker og procedurer, som er udformet med henblik på at mindske risikoen for hændeligt tab eller tilintetgørelse eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til sådanne oplysninger, og disse er passende i forhold til oplysningernes art. De foranstaltninger, vi har implementeret, omfatter fortrolighedskrav til vores medarbejdere og tjenesteleverandører, tilintetgørelse eller permanent anonymisering af personoplysninger, hvis der ikke længere er behov for dem til de formål, de er indsamlet til, og vi har implementeret passende foranstaltninger i forhold til netværks- og systemsikkerhed.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt til de formål, de er indsamlet til, som forklaret i denne meddelelse. Under visse omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. når vi er forpligtet til det i henhold til juridiske, regulatoriske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav.

Under særlige omstændigheder kan vi opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vi har en præcis registrering af dine transaktioner med os i tilfælde af klager, søgsmål eller tilsvarende, eller hvis vi med rimelighed mener, at der er udsigt til søgsmål vedrørende dine personoplysninger eller transaktioner.

JURIDISKE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF DIT PRIVATLIV

Med visse undtagelser og i nogle tilfælde afhængigt af den behandlingsaktivitet, vi foretager, har du visse rettigheder i forhold til dine personoplysninger.

Vi kan bede dig om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og af hensyn til sikkerheden, før vi videregiver de oplysninger, du har bedt om, til dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr, når dette er tilladt i henhold til lovgivningen, hvis din anmodning er umiskendeligt ubegrundet eller ude af proportioner.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os via kanalerne, der angives i afsnittet “Kontakt os”. Med forbehold for juridiske og andre tilladte hensyn vil vi gøre alt, hvad vi med rimelighed kan, for at imødekomme din anmodning hurtigt eller informere dig, hvis vi har behov for yderligere oplysninger for at imødekomme din anmodning.

Det er måske ikke altid muligt at imødekomme din anmodning fuldt ud, f.eks. hvis det ville påvirke den tavshedspligt, vi har i forhold til andre, eller hvis vi juridisk er berettiget til at håndtere anmodningen på en anden måde.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at anmode om, at vi udleverer en kopi af de af dine personoplysninger, som vi opbevarer, til dig, og du har ret til at blive informeret om: (a) kilden til dine personoplysninger, (b) formålet med, retsgrundlaget for og metoderne til behandling, (c) den dataansvarliges identitet, og (d) de enheder eller kategorier af enheder, dine personoplysninger kan blive overført til.

Ret til at få berigtiget eller slettet personoplysninger

Du har ret til at bede om, at vi berigtiger forkerte personoplysninger. Vi kan søge at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne, før vi berigtiger dem.

Du kan også anmode om, at vi sletter dine personoplysninger under begrænsede omstændigheder, hvor:

 • der ikke længere er behov for dem til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller
 • du har trukket dit samtykke tilbage (når databehandlingen er baseret på samtykke), eller
 • efter at du har fået medhold i en indsigelse (se “Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger” nedenfor), eller
 • de er behandlet ulovligt, eller
 • for at overholde en retlig forpligtelse, som HRG er underlagt.

Vi er ikke forpligtet til at imødekomme din anmodning om at slette personoplysninger, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig:

 • for at overholde en retlig forpligtelse, eller
 • for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.

Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Du kan bede os om at lægge begrænsninger på dine personoplysninger, men kun når:

 • rigtigheden af dem bestrides, så vi kan kontrollere rigtigheden, eller
 • behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker dem slettet, eller
 • de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, men vi stadig skal fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav, eller
 • du har udøvet din ret til indsigelse, og verifikation af tilsidesættende begrundelser er i gang.

Vi kan fortsat anvende dine personoplysninger efter en anmodning om begrænsning, når:

 • vi har dit samtykke, eller
 • for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav eller
 • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.

Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger

Du kan gøre indsigelse mod al behandling af dine personoplysninger, der har vores legitime interesse som retsgrundlag, hvis du mener, at dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vejer tungere end vores legitime interesser.

Hvis du gør indsigelse, har vi mulighed for at vise, at vi har tvingende legitime interesser, som tilsidesætter dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til at få udleveret en kopi af beskyttelsesforanstaltninger for personoplysninger, som anvendes ved overførsel uden for dit retsområde

Du kan bede om at få udleveret en kopi af eller en henvisning til de sikkerhedsforanstaltninger, hvorunder dine personoplysninger overføres uden for EU.

Vi kan redigere dataoverførselsaftaler med henblik på at beskytte kommercielle betingelser.

Ret til at klage til din lokale tilsynsmyndighed

Du har ret til at indsende en klage til din lokale tilsynsmyndighed, hvis du har bekymringer i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Vi beder dig om at forsøge at løse eventuelle problemer med os først, men du har til hver en tid ret til at kontakte din tilsynsmyndighed.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende vores overholdelse af denne meddelelse og databeskyttelseslovgivningen, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, opfordrer vi dig til først at kontakte os via webstedets “Kontakt os”-funktion. Vi undersøger og forsøger at løse klager og tvister og vil gøre alt, hvad vi med rimelighed kan for at imødekomme dit ønske om at udøve dine rettigheder så hurtigt som muligt og i alle tilfælde inden for den tidsramme, som er givet i databeskyttelseslovgivningen.

Sådan kontakter du din lokale datatilsynsmyndighed

Du har til hver en tid ret til at indgive en klage til din lokale datatilsynsmyndighed (dvs. det sted, hvor du normalt bor, din arbejdsplads eller det sted, hvor den påståede krænkelse har fundet sted). Vi beder dig om at forsøge at løse eventuelle problemer med os, før du kontakter din lokale tilsynsmyndighed.